Algemene voorwaarden

NEDERLANDS (DUTCH)

Algemeen opzet van Pleziertjes.be

Deze website is opgezet voor een prettige internetervaring, van volwassenen die een ondeugend pleziertje aanbieden en volwassenen die naar een ondeugend pleziertje op zoek zijn. Zoals met elke date die je regelt zijn de normale regels van voorzichtigheid en voorzorg aangeraden. Neem ook de tijd om ook de algemene voorwaarden van Pleziertjes.be even te lezen en te begrijpen. Indien u aanbiedingen, winkels of praktijken op deze website vaststelt die een inbreuk vormen op deze algemene voorwaarden, gelieve ons daarvan dan ook te verwittigen a.u.b. : info@Pleziertjes.be

Recht om te schorsen en te beëindigen

Door zich als gebruiker van Pleziertjes.be te registreren stemt u er nadrukkelijk mee in dat -ook in uw belang- de beheerder van deze website onmiddellijk en zo nodig zelfs zonder voorafgaandelijke verwittiging een aanbieding, een advertentie, een product, een veiling, een reactie, uw account en/of uw pagina kan schorsen en/of definitief annuleren en dit onder geen beding recht heeft om betaalde commissies, kosten en vergoedingen terug te vorderen van Pleziertjes.be of nog verschuldigde bedragen te annuleren, indien uw aanbieding, advertentie, product, veiling, reactie, account en/of uw winkel volgens Pleziertjes.be

(a) een inbreuk vorm op de algemene voorwaarden van Pleziertjes.be;

(b) en/of bij herhaling een gebruikersvoorwaarde van Pleziertjes.be geschonden heeft;

(c) en/of u een ongeoorloofde of verdachte aanbieding, advertentie, product, veiling, reactie, account en/of winkel online gezet heeft;

(d) en/of wij de overtuiging hebben dat u als bieder niet volgens de regels van het spel speelt (bvb. achteraf niet of nooit betaald);

(z) de inhoud of vorm van uw aanbieding, advertentie, product, veiling, reactie, account en/of winkel een inbreuk vormt of onvoldoende rekening houdt met wetgeving (niet beperkend, geven wij hier als voorbeeld : bescherming van minderjarigen, racisme,  enz....);

(d) achterstallige betalingen van eender welke aard ten aanzien van Pleziertjes.be.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de gebruiker

De gebruiker is op elk ogenblik één en ondeelbaar verantwoordelijk en aansprakelijk voor elke actie die hij of zij op Pleziertjes.be verricht. De gebruiker moet er zich van vergewissen dat zijn of haar deelname aan het verkopen, kopen, veilen van diensten en producten geen enkele inbreuk vormt op geldende wetten, reguleringen, algemene gebruiken en/of fairplay-regels. Voor alle duidelijkheid: de gebruiker dient er zich dus telkens degelijk en voldoende van te vergewissen (zowel bij aanbieden, als bij het beroep doen op) dat hij of zij geen inbreuk pleegt op eender welke wet; regulering, algemeen gebruik of fair-play regel, Het is ook ten strengste verboden om via Pleziertjes.be of gerelateerde diensten eender welk product, reactie of boodschap door te geven dat onwettelijk, beledigend, gestolen, gesmokkeld, nagemaakt is of dat op eender welke andere wijze is verwerpelijk en/of strafbaar is.

Lidmaatschap / gebruiker worden

De website kan als gast door elke meerderjarige persoon bezocht worden. Ook om lid te worden en dus als gebruiker voor het aanbieden van eigen diensten of producten aanvaard te worden, moet je minstens 18 jaar zijn. Als de beheerder (info@Pleziertjes.be) in kennis heeft of in kennis wordt gesteld van op inbreuken op de leeftijdsgrens bij registratie als gebruiker van Pleziertjes.be, zal hij de account en aanbiedingen zo snel als mogelijk achtereenvolgens schorsen en definitief verwijderen.

Algemene bepalingen

Pleziertjes.be is enkel het technisch platform, waarop aanbieders en zoekenden mekaar ontmoeten en eventueel tot een onderlinge overeenkomst komen, eventueel via een bod of een veiling. Pleziertjes.be is op geen enkele manier betrokken, op geen enkele manier verantwoordelijk en op geen enkele manier aansprakelijk voor de feitelijke transactie tussen de aanbieder en de zoekenden. Bijgevolg heeft Pleziertjes.be ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid of wettelijkheid van de aangeboden diensten en/of in aanbiedingen en advertenties, of over de accuraatheid van de aanbieding en/of advertentie, de rechtspositie en de bekwaamheid van de aanbieder en de zoekende om aankopen of verkopen te verrichten. Wij kunnen niet en zullen niet controleren of individuele kopers en/of individuele verkopers hun overeenkomsten nakomen. Pleziertjes.be zal derhalve op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk zijn voor eender welke dienst,  product, veilng, thuis-pagina, advertentie of aan- en verkoop op www.Pleziertjes.be, ook niet voor eender welke schade tijdens transport of tijdens ingangscontrole bij de ontvanger, ook niet voor misverstanden tussen koper en verkoper, evenmin voor eventuele tekortkomingen in het product, de advertentie, de aanbieding, de veiling of de winkel zoals behandeld tussen koper en verkoper. Pleziertjes.be zal evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor eventuele kosten (van eender welke aard, en noch direct of indirect ontstaan) of verliezen (van eerder welke aard, en noch direct of indirect ontstaan) die daarmee gepaard zijn gegaan.

Pleziertjes.be draagt of aanvaardt dus evenmin geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of vorm van de aanbiedingen, producten, advertenties, reacties en/of winkels, noch voor kopers noch voor aanbieders of verkopers.

Mocht u evenwel misbruiken of het slachtoffer worden van een frauduleuze handeling, dan moedigen wij u ten sterkste aan om ons dit te melden (info@Pleziertjes.be), en Pleziertjes.be zal u in zo'n geval zoveel als mogelijk proberen te helpen met de middelen en mogelijkheden die ons ter beschikking staan.

Betwistingen

In geval van gebeurlijke betwisting (die niet in der minne kon worden opgelost) tussen een gebruiker of adverteerder van Pleziertjes.be enerzijds en Pleziertjes.be anderzijds, zijn enkel de Belgische wetten van toepassing en enkel de Belgische rechtbank van Gent bevoegd.